प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे विपद व्यवस्थापन समितिकाे बैठककाे निर्णय २०७५।४।२५ निवेदनका ढाँचाहरु, प्रकाशन २०७५।०५।२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे विपद व्यवस्थापन समितिकाे बैठककाे निर्णय २०७५।४।२५
ललितपुर जिल्लाको जिल्ला सभाको प्रतिवेदन २०७५।३।३२ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७५।४।१० शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन जिल्ला सभा
ललितपुर जिल्लाको माननीयज्यूहरुको सम्पर्क नं नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७५।३।२४ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पर्क नं
डि०डि०अा०सि० बैठक २०७५/२/३० DDRC निर्णय, प्रकाशन २०७५।२।३० शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डि०डि०अा०सि० बैठक २०७५/२/३०
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७४/०७५ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन, बुलेटिन २०७४।१२।१४ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७४/०७५
ललितपुर जिल्लको जन-प्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७५।१।७ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लको जन-प्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं
सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१ प्रकाशन २०७५।०१।३१ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१
सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको बैठक २०७५ वैशाख ११ गते को निर्णय प्रकाशन २०७५।०१।१२ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पति दायित्व हस्तान्तरण वैठक २
अा‍०व० २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन अनुगमन प्रतिवेदन, चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन, बुलेटिन २०७४।८।३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चौमासिक प्रतिवेदन
सम्पति दाईत्व अभिलेख कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठक २०७४।१२।१७ प्रकाशन २०७४।१२।२८ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बैठकको निर्णय
Skip to toolbar