सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


ट्यावलेट खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

ट्यावलेट खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान


सिलवन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना

सुचना प्रकाशन २०७३-७४ झो.पु (1) Tender Notice of Trail Bridges


ललितपुर जिल्ला क्षेत्र भित्र कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचना

ललितपुर जिल्ला क्षेत्र भित्र कर असुल गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सार्वजनिक सूचनासिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचनाSkip to toolbar