सूचना तथा समाचार


आ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना

आ०व० २०७३।०७४को प्रगति समिक्षाको सूचनाआ०व० २०७३/०७४ को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स०हरुलाई नमुना फारम

प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स० हरुको प्रस्तुतीकरणका लागि नमुना फारमDDRC को बैठक निरणय

DDRC को बैठक निरणय ddrc meetingस्थानीय सरकार स‌ंचालन एेन २०७४

स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐनजिल्ला दररेट आ०व० २०७४।०७५ ललितपुर

Cover page lalit sanitary 074.75 final LalitCivil 074.75 final lalitElectrical 074.75 final lalitpurLabour Ratefinal 074.75 Minute of Dist. rate 074.75...
थप पढ्नुहोस ...ललितपुर जिल्लाको नया‌ं नक्सा

ललितपुर जिल्लाको नया‌ं नक्सा
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन तेस्रो चौमासिक आ०व० २०७३।०७४ असार

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन तेस्रो चौमासिक आ०व० २०७३।०७४ असारrepotr publicचौमासिक बुलेटिन बर्ष १९ अ‌ंक २, २०७३ चैत्र

चौमासिक बुलेटिन बर्ष १९ अ‌ंक २, २०७३ चैत्र Final Bulletin(1)जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु ल०पु०Skip to toolbar