सूचना तथा समाचार

स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌
ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन

report of pragati samachha 2073-074 presentation 073-74 ngo district public health office lp Annual review program 2073 & 2074,Lunivaआ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक

ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३।०७४ को प्रगति समिक्षाआ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना

आ०व० २०७३।०७४को प्रगति समिक्षाको सूचनाआ०व० २०७३/०७४ को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स०हरुलाई नमुना फारम

प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स० हरुको प्रस्तुतीकरणका लागि नमुना फारमDDRC को बैठक निरणय

DDRC को बैठक निरणय ddrc meetingSkip to toolbar