सूचना तथा समाचार


ललितपुर जिल्लाको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं

ललितपुर जिल्लाको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नंसम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१

सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१ सम्पति हस्तान्तरण वैठक ३स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌
ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन

report of pragati samachha 2073-074 presentation 073-74 ngo district public health office lp Annual review program 2073 & 2074,Lunivaआ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक

ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३।०७४ को प्रगति समिक्षाSkip to toolbar