सूचना तथा समाचार


प्रेश विज्ञप्ति

प्रेश विज्ञप्तिललितपुर जिल्लाको जिल्ला सभाको प्रतिवेदन २०७५।३।३२

  ललितपुर जिल्लाको जिल्ला सभाको प्रतिवेदन २०७५।३।३२ प्रतिवेदन जिल्ला सभा  ललितपुर जिल्लाको माननीयज्यूहरुको सम्पर्क नं

ललितपुर जिल्लाको माननीयज्यूहरुको सम्पर्क नं माननीयज्यूहरुडि०डि० आर०सि० बैठक २०७५।२।३०

डि०डि० आर०सि० बैठक २०७५।२।३० ddrc meeting 2075-2-30दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेन

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेन दोस्रो चौमसिक प्रतवेदनललितपुर जिल्लाको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं

ललितपुर जिल्लाको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नंSkip to toolbar