जिविसका निर्णयहरु


डि०डि० आर०सि० बैठक २०७५।२।३०

डि०डि० आर०सि० बैठक २०७५।२।३० ddrc meeting 2075-2-30ललितपुर जिल्लाको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं

ललितपुर जिल्लाको जनप्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नंसम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१

सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१ सम्पति हस्तान्तरण वैठक ३
DDRC को बैठक निरणय

DDRC को बैठक निरणय ddrc meetingललितपुर जिल्लाको नया‌ं नक्सा

ललितपुर जिल्लाको नया‌ं नक्साजिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु ल०पु०


Skip to toolbar