अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे विपद व्यवस्थापन समितिकाे बैठककाे निर्णय २०७५।४।२५ , २०७५।०५।२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे विपद व्यवस्थापन समितिकाे बैठककाे निर्णय २०७५।४।२५
ललितपुर जिल्लाको जिल्ला सभाको प्रतिवेदन २०७५।३।३२ , , २०७५।४।१० शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन जिल्ला सभा
ललितपुर जिल्लाको माननीयज्यूहरुको सम्पर्क नं , २०७५।३।२४ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पर्क नं
डि०डि०अा०सि० बैठक २०७५/२/३० , २०७५।२।३० शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डि०डि०अा०सि० बैठक २०७५/२/३०
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७४/०७५ , , २०७४।१२।१४ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७४/०७५
ललितपुर जिल्लको जन-प्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं , २०७५।१।७ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लको जन-प्रतिनिधिज्यूहरुको सम्पर्क नं
सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१ २०७५।०१।३१ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१
सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको बैठक २०७५ वैशाख ११ गते को निर्णय २०७५।०१।१२ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्पति दायित्व हस्तान्तरण वैठक २
अा‍०व० २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन , , , २०७४।८।३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चौमासिक प्रतिवेदन
सम्पति दाईत्व अभिलेख कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठक २०७४।१२।१७ २०७४।१२।२८ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बैठकको निर्णय
माननीय सांसद स्वागत कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७४ , २०७४।१२।१५ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सा‌सद स्वागत कार्यक्रम
अगैसस पूर्व स्वीकृत फाराम , , २०७४।११।८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अगैसस पूर्वस्वीकृत फाराम
गैसस पूर्वस्वीकृत फाराम , , २०७४।११।८ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गै०स०स०-पूर्वस्वकृत-नया‌-फाराम १
आ०व० २०७४/०७५को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन , , २०७४।८।३ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ०व० २०७४/०७५को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन
ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन , , २०७४।८।२ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन १०७३/०७४
DDRC को बैठको निर्णय , २०७४।७।२४ शुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
DDRC को बैठको निर्णय
स्थानीय सरकार संचालन एेन २०७४ , २०७४।७।१६ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय सरकार संचालन एेन २०७४
आ०व० २०७२।०७३ को MCPM को नतिजा प्रकाशन , २०७४।६।२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
mcpmDocument
२०७४।०७५ को जिल्ला दररेट , , २०७४।६।८ शचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७४।०७५ ललितपुर. वैठक docx

Minute of Dist. rate 074.75

lalitpurLabour Ratefinal 074.75

lalitElectrical 074.75 final

LalitCivil 074.75 finallalit

sanitary 074.75 final

Cover page


जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन , , २०७४।४।२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन

Skip to toolbar