जिल्लास्तरीय गुनासो सुनुवाई समितिमा पठाएका सर्वेक्षणमा नाम छुटेको वा लाभग्राहिका सूचिमा नाम नआएको तर घर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको भन्ने प्रकृतिका गुनासाहरु (विवरण सहित) राष्ट्रिय पुर्निनर्माण प्राधिकरण सिंहदरवारमा शीघ्र सम्बोधनका लागि पठाइएको ।

जिल्लास्तरीय गुनासो सुनुवाई समितिमा पठाएका सर्वेक्षणमा नाम छुटेको वा लाभग्राहिका सूचिमा नाम नआएको तर घर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको भन्ने प्रकृतिका गुनासाहरु (विवरण सहित) राष्ट्रिय पुर्निनर्माण प्राधिकरण सिंहदरवारमा शीघ्र सम्बोधनका लागि पठाइएको ।

सिं.न. गा.वि.स.को नाम गुनासोको प्रकतिृ कैफियत
घर क्षतिभएको तर लाभग्राहीको सूचीमानाम छुटेको (घरधुरी) घरको सर्वेक्षण नै छुटेको (घरधुरी)
प्युटार १६८
बुखेल
चन्दनपुर ११
गिम्दी
गोटीखेल १३०
जम्मा ३१७ ११

Skip to toolbar